Stichting Verbeter de Wereld, gevestigd aan Terschelling 176 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verbeterdewereld.org
Terschelling 176
3524 AZ Utrecht
06-81211624

Marike Hoeks is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Verbeter de Wereld. Zij is te bereiken via info@verbeterdewereld.org

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Verbeter de Wereld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken bij inschrijving van een Traineeship / Donateurschap / Lid worden van de community/ Inschrijven voor de nieuwsbrief:
Deelname Traineeship /Donateurschap/Communitylid/Nieuwsbriefinschrijving:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Deelname Traineeship /Donateurschap/Communitylid:
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Deelname Traineeship:
– Werk/Studie/Organisatie
– Leeftijd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Verbeter de Wereld verwerkt de volgende bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens van jou enkel en alleen als jij toestemming gegeven hebt voor het gebruik van deze persoonsgegevens voor het betreffende doel;
– Of je mentaal en fysiek gezond bent om deel te nemen aan het Traineeship. Jij bepaalt zelf of je dit meldt en welke informatie je verstrekt. Wij vragen jou nadrukkelijk of we deze informatie wel/niet op mogen nemen in ons bestand. De reden dat we dit eventueel opnemen in het bestand, is om deze informatie met de trainers en coaches te delen als dit relevant blijkt voor jouw bejegening tijdens het traineeship.
– Of je allergieën/dieetwensen hebt t.b.v. de catering tijdens een van onze activiteiten. Jij bepaalt zelf of je dit meldt en welke informatie je verstrekt. Wij vragen jou nadrukkelijk of we deze informatie wel/niet op mogen nemen in ons bestand.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Verbeter de Wereld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze diensten aan je te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Verbeter de Wereld neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Verbeter de Wereld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Verbeter de Wereld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbriefinschrijving:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Deelname Traineeship:

Na beëindiging van het Traineeship, wordt de trainee gevraagd lid te worden van de community om zodoende deel uit te maken van ons netwerk en we hem/haar kunnen informeren over toekomstige events en op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen. Als de trainee dit wenst dan worden deze gegevens overgezet naar de community. Als de trainee dit niet wenst dan worden de volgende gegevens gewist binnen 1 maand na de beëindiging van het Traineeship.

– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Adresgegevens
– Telefoonnummer

– Werk/Studie/Organisatie
– Leeftijd

Let op: Onderstaande gegevens staan vermeld in onze boekhouding en zullen conform bewaartermijn van de belastingdienst, 7 jaar bewaard blijven.

– Voor- en achternaam
– Bankrekeningnummer

Donateurschap:

Na de beëindiging van het donateurschap door de donateur zelf,  is de bewaartermijn 7 jaar conform de bewaartermijn van de boekhouding voor de belastingdienst.

Het gaat om de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Communitylid:

Het doel van de community is om het netwerk van wereldverbeteraars in stand te houden. Je geeft ons toestemming als je hier deel van wilt uitmaken. Wil je hier vanaf zien dan verwijderen wij binnen 1 maand na afmelding als communitylid, onderstaande gegevens
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Let op: Onderstaande gegevens staan vermeld in onze boekhouding en zullen conform bewaartermijn van de belastingdienst, 7 jaar bewaard blijven.

– Voor- en achternaam
– Bankrekeningnummer

Deelname activiteiten van onze Stichting:

-Fysieke en mentale gezondheid: deze informatie wordt gewist binnen 1 maand na deelname aan het event waarvoor deze informatie bedoeld was.

-Allergieën/dieetwensen: deze informatie wordt gewist binnen 1 maand na deelname aan het event waarvoor deze informatie bedoeld was.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Verbeter de Wereld verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Verbeter de Wereld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze website en social media kanalen plaatsen we links naar externe websites van projectgroepen en  samenwerkingspartners. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

Stichting Verbeter de Wereld heef een Rabobank Betaalrekening. Betaling voor het traineeship, events, diensten en producten verloopt via de Rabobank. De Rabobank verzamelt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de bank. Dus ook van iedereen die geld overmaakt naar een Rabobank Betaalrekening of geld ontvangt van een Rabobank Betaalrekening en zelf klant is bij een andere bank Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jouw naam en rekeningnummer. We wijzen je erop dat de Rabobank en ook de bank waar jij bij bent aangesloten voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Verbeter de Wereld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Verbeter de Wereld en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verbeterdewereld.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting Verbeter de Wereld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Verbeter de Wereld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@verbeterdewereld.org

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op onze website en/of social media.         We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Eventuele wijzigingen van onze website, diensten en/of producten kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.